Akcja "TWOJA MRÓWKA"

REGULAMIN AKCJI
pod nazwą „TWOJA MRÓWKA. Zbieraj naklejki – odbieraj maskotki”

§1 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem akcji jest P.H.U.P. “PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o., 77-300 Człuchów, ul. Kwiatowa 2.

§2 CZAS TRWANIA I OBSZAR

 1. Akcja Promocyjna zwana dalej AKCJĄ jest przeprowadzana w czasie: od 27.10.2023 do 10.01.2024 roku.

 2. AKCJA odbywa się w sklepach:

  • • Duet Mrówka Człuchów, ul. Kwiatowa 2

  • • Duet Mrówka Sępólno Krajeńskie, ul. Tartaczna 15

  • • Duet Mrówka Czarne, ul. Ogrodowa 24

§3 UCZESTNICY AKCJI

 1. Uczestnikiem AKCJI może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej UCZESTNIKIEM.

 2. UCZESTNIKAMI AKCJI nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów świadczenia pracy).

 3. UCZESTNIK AKCJI może wziąć w niej udział tyle razy, ile razy spełni warunki niniejszego regulaminu.

§4 ZASADY AKCJI

 1. AKCJA polega na zbieraniu naklejek na karcie lojalnościowej zwanej dalej KARTĄ w celu uzyskania NAGRODY.

 2. NAGRODĄ w AKCJI jest maskotka mrówki

 3. Aby wziąć udział w AKCJI UCZESTNIK musi dokonać zakupów na kwotę minimum 50 złotych ww. sklepach w terminie określonym w §2 i odebrać w sklepie KARTĘ wraz z naklejką/naklejkami.

 4. Za każdą kolejną równowartość 50 złotych wydanych na zakupy UCZESTNIK otrzymuje kolejną naklejkę.

 5. UCZESTNIK, który uzbiera 50 naklejek na karcie otrzymuje NAGRODĘ za 1zł.

 6. Wydanie NAGRODY kasjer potwierdza swoim podpisem na KARCIE.

 7. Przed otrzymaniem NAGRODY obowiązkiem UCZESTNIKA jest zwrócić kasjerowi KARTĘ z wszystkimi naklejkami.

 8. Kwoty z odrębnych paragonów nie podlegają sumowaniu.

 9. Gdy upłynie czas trwania AKCJI, wszystkie KARTY tracą ważność.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości NAGRODY ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 2. W przypadku podejrzenia oszustwa oraz, w każdym czasie bez podania przyczyny Organizator ma prawo do unieważnienia KART.

 3. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszej AKCJI należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 4. Wiążące warunki AKCJI określone są w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o akcji podane w materiałach reklamowych i ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia, bądź skrócenia czasu trwania AKCJI bez podania przyczyn. Informacje o wprowadzeniu w Regulaminie, jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania AKCJI zostaną opublikowane na stronie www.duet-czluchow.pl. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

 6. Poprzez odbieranie od kasjera naklejek UCZESTNICY wyrażają zgodę na udział w AKCJI oraz akceptują niniejszy Regulamin. UCZESTNIK przystępując do AKCJI oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

 7. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do skutku transakcja pomiędzy UCZESTNIKIEM a jednym z ww. sklepów (zwrot, anulowanie paragonu), która to transakcja stanowiła podstawę do wydania odpowiedniej ilości naklejek, dany UCZESTNIK będzie musiał niezwłocznie zwrócić otrzymane na tej podstawie naklejki Organizatorowi.

 8. Przed dokonaniem operacji zwrotu towaru przez UCZESTNIKA, pracownik sklepu ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora, a UCZESTNIK AKCJI ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych korzyści na rzecz Organizatora w postaci otrzymanej naklejki bądź NAGRODY.

 9. Wszelkie dodatkowe informacje o AKCJI można uzyskać w siedzibie Organizatora.

 10. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg AKCJI, wydanie NAGRÓD oraz ewentualne reklamacje.

 11. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www.duet-czluchow.pl oraz www.facebook.com/psbczluchow

 12. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

 13. Niniejsza AKCJA nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201,poz.1540).

Data: 27.10.2023r.

NAKLEJKI oraz KARTY są dostępne w naszych sklepach: